نامه شدیداللحن دکتر سروش به خامنه‌ای:

Abdol-Karim-Soroushبه یاری خدا، دین و آزادی می‌مانند و استبداد می‌رود

شما حاضر بوديد آبروی خدا برود اما آبروی شما نرود. مردم به ديانت و نبوت پشت کنند اما به ولايت شما پشت نکنند. شريعت و طريقت و حقيقت مچاله شوند اما ردای رياست شما چين و چروک نخورد. اما خدا نخواست. دل های سوخته و لب های دوخته و خون های ريخته و دست های بريده و دامان های دريده نخواستند و نگذاشتند. پاکان و پارسايان و پيامبران نخواستند. محرومان و مصلحان و ستم کشيدگان و ستم ستيزان نگذاشتند

بنام خدا

عروسی خونين پايان يافت و داماد دروغين به حجله در آمد.
صندوق ها بر خود لرزيدند و ديوان در تاريکی رقصيدند.
قربانيان در کفن های سپيد به نظاره ايستادند و زندانيان با دست های بريده کف زدند
و جهانيان يک چشم خشم ويک چشم نفرت، داماد را بدرقه کردند.
چشم روزگار فاش گريست و خون از سر ايوان جمهوری گذشت.
شيطان خنديد و آنگاه ستاره ها خاموش شدند و فضيلت به خواب رفت.

آقای خامنه ای،

که اين کند که تو کردی به ضعف همت و رای؟
ز گنج خانه شده خيمه بر خراب زده

وصال دولت بيدار ترسمت ندهند
که خفته ای تو در آغوش بخت خوابزده

درين قحط سال فضيلت و عدالت همه از شما شاکی اند و من از شما متشکرم. «زان يار دلنوازم شکری است با شکايت.» نه اينکه شکايتی نداشته باشم. دارم و بسيار دارم اما آنها را با خدا در ميان نهاده ام. گوشهای شما چندان از ستايش و نوازش مداحان پر و سنگين شده است که جايی برای صدای شاکيان ندارد. ولی من از شما بسيار متشکرم. شما گفتيد که «حرمت نظام هتک شد» و آبروی آن به يغما رفت. باور کنيد که در تمام عمر خود خبری بدين خوشی از کسی نشنيده بودم. آفرين بر شما که نکبت و ذلت استبداد دينی را اذعان و اعلام کرديد.

شادم که آخر الامر آه سحرخيزان به گردون رسيد و آتش انتقام الهی را برافروخت. شما حاضر بوديد آبروی خدا برود اما آبروی شما نرود. مردم به ديانت و نبوت پشت کنند اما به ولايت شما پشت نکنند. شريعت و طريقت و حقيقت مچاله شوند اما ردای رياست شما چين و چروک نخورد. اما خدا نخواست. دلهای سوخته و لبهای دوخته و خونهای ريخته و دست های بريده و دامانهای دريده نخواستند و نگذاشتند. پاکان و پارسايان و پيامبران نخواستند. محرومان و مصلحان و ستم کشيدگان و ستم ستيزان نگذاشتند.

«پری نهفته رخ و ديو در کرشمه حسن،» قصه جمهوری ولايی شما بود. و اينک خدا را شکر که پرده عصمت دروغين اين ديو دريده شد. رازش فاش و مشتش باز شد و تردامنی اش بر آفتاب افتاد. و جهانيان با خشم و حيرت آن را برهنه مشاهده کردند.

آقای خامنه ای،

می دانم که روزهای تلخ و سختی را می گذارنيد. خطا کرده ايد، خطايی سخت. تدبير اين خطا را من دوازده سال پيش به شما نشان دادم. گفتم آزادی را چون روش برگيريد. از حق بودن و فضيلت بودنش بگذريد. آن را برای رسيدن به حکومتی کامياب به کار گيريد. اين را که می خواهيد؟. چرا شيپور را از سر گشاد می زنيد؟ چرا ميان مردم عسسان و خفيه نويسان و جاسوسان می گماريد تا ضمير آنان را بخوانند يا به حيله و ترفند، سخنی از زير زبانشان بکشند، و راست و دروغ و نارس و ناقص بشما گزارش دهند؟ مطبوعات را، احزاب را، انجمن ها را، ناقدان را، مفسران را، معلمان را، نويسندگان را … آزاد بگذاريد ، مردم به صد زبان حکايت خود را آشکارا خواهند گفت و پنجره های خبر و نظر را بر روی شما خواهند گشود وشمارا در تدبير ملک وتنظيم نظام ياری خواهند کرد. مطبوعات را خفه نکنيد. آنها ريه های جامعه اند. اما شما از بيراهه و کژراهه رفتيد. و اينک در طلسم تهلکه ای افتاده ايد و قربانی نظام بسته ای شده ايد که ديرگاهيست خود آن را آفريده ايد، که نه نقد در آن می رويد نه نظر، نه علم نه خبر. گمان می کنيد با خواندن بولتن های محرمانه و گوش کردن به مشاوران گوش به فرمان، خبرهای کامل و جامع را به چنگ می آوريد. اما هم انتخاب خاتمی هم انتخاب سبز موسوی بايد به شما نموده باشد که افيون استغنا وافسون استبداد، زيرکی و دانايی را از شما ستانده است. و اينک برای جبران آن گناه ناشی از جهل ناشی از استبداد، دست به ارتکاب گناهان بزرگتر می زنيد. و خون را به خون می شوئيد مگر طهارتی حاصل کنيد.

خيانت و تقلب کم بود دست به قتل و جنايت برديد، خيانت و جنايت بس نبود تجاوز به زندانيان را بر آن افزوديد، قتل و تجاوز و تقلب هنوز کم بود تهمت های جاسوسی و ناموسی را هم بر آن اضافه کرديد. درويشان و روحانيان و نويسندگان و دانشجويان را هم امان نداديد و از دم تيغ گذرانديد. عاقبت هم به جانيان و بانيان جايزه داديد و به ريش همه خنديديد و ريش سرباز بی نوايی را گرفتيد که چرا ماشين ريش تراشی را به سرقت برده است!
از صبر خدا در شگفت بودم. می دانستم که

لطف حق با تو مداراها کند
چونکه از حد بگذرد رسوا کند

می دانستم که مادران داغدار و پدران سوگوار در خفا می سوزند و می گريند و به زبان حال و قال با خدا می گويند:

ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک وليا و اجعل لنا من لدنک نصيرا ( خداوندا ما را از اين محيط پرستم نجات بخش وبرای ما ياوری بفرست.)

می دانستم که «چه دست ها که ز دست تو بر خداوند است.» زندانها معبد بود و عابدان روز و شب در سجود، سقوط ولايت جاير را از خدا به دعا می خواستند (و می خواهند).

ندای آقا سلطان که به خاک شهادت افتاد و حنجره اش به گلوله ستم سوراخ شد به درگاه سلطان عالم ناليدم که بازهم ندای خلايق را نمی شنوی؟ چون عيسی بر صليب گله کردم که «خدايا چرا ما را رها کرده ای»، مگر سياهکاران را نمی بينی که سبزها را سرخ کرده اند، مگر عبوسان و ترش رويان را نمی نگری که شيرينی ها را تلخ کرده اند، سوختن خرمن امنيت و کرامت انسان را می نگری و ذلت اعتراف زندانيان و شوکت شريرانه ستمگران را می بينی و بازهم استغنا می ورزی؟

تا روزی که آن اقرار مجبورانه و مکروهانه يعنی آن کلمات سه گانه را شنيدم: «هتک حرمت نظام»، که چون حديث سرو و گل و لاله و چون ثلاثه غساله جان بخش بود. گويی کلمات آن خطيب نبود. کلمات تو بود خدايا که در خطابه جاری شد. دانستم که دست به کار اجابت شده ای و باد را فرمان داده ای تا آتش را به کشتزار فرومايگان ببرد. سجده کردم و سپاس گزاردم که

آفرين ها بر تو بادا ای خدا
بنده خود را ز غم کردی جدا

آتشی زد او به کشت ديگران
باد آتش را به کشت او بران

آقای خامنه ای،

می خواهم به شما بگويم دفتر ايام ورق خورده است و بخت از نظام برگشته است، آبرويش به يغما رفته است و طشت رسوائيس از بام تاريخ افتاده است. کشف عورت شده است. خدا هم از شما رو گردان شده و ستاريت خود را باز گرفته است. آن دليری ها که در کنج خلوت و در پرده تزوير می کرديد فاش شده است. آه جگرسوختگان و جان باختگان و دهان دوختگان کارگر افتاده است و دامان و گريبان شما را سوخته است. خائفم که بگويم باب توبه هم به روی شما بسته شده است. شريعت هم از شما شفاعت نخواهد کرد که مشروعيت از شما گريخته است. ايران سبز از اين پس ديگر آن ايران سياه و ويران نيست. سبزی وسپيدی اين جنبش به عنايت و اجابت الهی بر سياهی جور شما پيشی گرفته است. خاک و آب و آتش و ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند تا به فرمان خدا بر عليه شما بشورند.

سالها اعوان و انصار شما زير چتر حمايت و ولايت شما چون شغالان گرسنه در پوستين خلق افتادند و امنيت و عدالت را از مردم ربودند، دهانشان را بستند، عزتشان را ستاندند، راحتشان را گرفتند، گلويشان را فشردند، خون در دل و اشک در چشمشان نشاندند، زهر قساوت را به آنان چشاندند و چون قومی اشغال شده به اسارتشان گرفتند، حقوقشان را پامال کردند، آزاديشان را به تاراج بردند، حرمتشان را شکستند، افکارشان را به سخره گرفتند، دينشان را وارونه کردند، کارخانه مقدس تراشی تراشيدند، و به نام دين خرافه فروختند، کامشان را تلخ و روزشان را شب کردند، دست خيانت در صندوق آراء شان گشودند، و پای اهانت بر کرامتشان نهادند، دانشگاه ها را به دست جهال سپردند، و بيت الاحزانی بنام صدا و سيما را از دروغ و تهمت انباشتند، و درس غلامی و غمناکی به مردم دادند. نظر حرام نمودند و خون خلق حلال، اجتماعات دروغين و گزاف بر پا کردند، و لاف زنان به مردم دنيا فروختند که همگان عاشقان سينه چاک نظام ولايتند. در زندانها و قتلگاه ها از قتل و تجاوز و تعدی و ضرب و شتم و جرح و شکنجه آن کردند که مغولان نکردند، شرع و قانون را زير پا گذاشتند، و علم جهل و تعصب برافراشتند، نادانان را بر کشيدند و دانايان را فروکوفتند، لذت را از جوانان و حرمت را از پيران دريغ داشتند، آيت الله های رنگين ساختند و فتاوای سنگين از آنان گرفتند تا نويسندگان و ناقدان را به طناب توحش خفه کنند و به ساطور سبعيت بند از بند بگشايند، در پی ماليخوليای دشمن ستيزی هر روز مهلکه ای و معرکه ای تراشيدند و جمعی را به بند کشيدند، و اقارير مضحک بر زبانشان نهادند و کيفرهای مهلک بر جانشان.عمله استبدادنظامی و قضايی بيداد را به نهايت رساندند، گويی نظام قسم خورده بود که از صدام و حجاج چيزی کم نياورد.

اين مکرهای سرد و رندی های واژگونه و زيرکی های ابلهانه، و ستم های آشکار و نهان و زور و تزوير های گران و حق کشی ها و آدم کشی ها و تقلب ها و تخلف های پر عفونت ودراز مدت ، آتشی در وجدان رعيت افروخت که کاشانه ولايت را بسوخت. آن اعتراض پس از انتخابات نه «رزمايش» بود، نه» فتنه» و نه» مسجد ضرار» (که دارالضرب شما هر روز مهری بر آن می زند)، بل طغيان و غليان غيرت بود بر عليه غارت. وجدانهای بيدار، بر رای خود، بر انتخاب خود، بر حقوق شهروندی خود، بر آزادی انديشه خود، غيرت ورزيدند و بر غارتگران رای و حقوق و آزادی، آرام و متين شوريدند. دزدان سراسيمه بر خود پيچيدند،ولی ما صدای خنده خدا را شنيديم که در فضا پيچيد. او از ما راضی بود. دعای ما را شنيد و جانيان و بانيان را رسوا کرد. مرگ ترانه (موسوی)، ترانه مرگ استبداد بود.

آقای خامنه ای،

بارها حافظان ،حکام جائر زمانه را بزبان رمز موعظه کردند که:

با دعای شب خيزان ای شکر دهان مستيز
در پناه يک اسم است خاتم سليمانی

و گفتند:

مکن که کوکبه دلبری شکسته شود
چو بندگان بگريزند و چاکران بجهند

نشنيدند و عاقبتشان را شنيدی.

جنبش سبز برای آفريدن ايرانی سبز اکنون محکم نهاد شده است. چون شجره طيبه ای که پايی در زمين و سری در آسمان دارد و به اذن خدا در ثمر بخشی است (اصلها ثابت و فرعها فی السماء – سوره ابراهيم). اين جنبش شهيد سبز خود، شعر و شاعر سبز خود، ادب و هنر و گوينده و گفتمان سبز خود را پيدا کرده است. محصول بيست سال جهاد فرهنگی و دردمندانه روشنگران و پيکارگران عرصه سياست و فرهنگ است. بيهوده می کوشيد با نظامی گری و انوری پروری به سبک سلطان سنجر و سلطان محمود آن را در هم بشکنيد. خود را مگر بشکنيد.

اين نه آن شير است کز وی جان بری
يا ز پنجه قهر او ايمان بری

فرو ريختن رعب رعيت و زوال مشروعيت ولايت بزرگترين دستاورد شورش غيرت بر غارت بود و شير خفته شجاعت و مقاومت را بيدار کرد. نه تطاول نظاميان نه تجاوز حراميان، نه خاک افشاندن در چشم مروت نه باد افکندن در آستين ژنده قدرت، نه تکيه بر سبعيت حيوانی نه حمله به علوم انسانی، نه مداحی مداحان مزدور نه شاعری شعر فروشان کم شعور، هيچکدام قامت مقاومت را خم نخواهند کرد. استبداد دينی رسوای کفر و دين شده است. و در مزرع سبز جنبش هنگام دروی آن رسيده است. ما اين را به دعا از خدا خواسته ايم و خدا با ماست.

برگشتن بخت و روزگار شاهدی شيرين تر از اين ندارد که عيدهای شما همه عزا شده است. و هر چه روزی شما را می خنداند اينک می گرياند و می لرزاند. دانشگاهی که می خواستيد به پابوس شما بيايد، اکنون به کابوس شما بدل شده است. تظاهرات خيابانی، اجتماعات آئينی، رمضان و محرم ،حج و روضه و ماتم همه برای شما نماد نحوست شده اند و به زيان شما روان می شوند.

ما نسل کامکاری هستيم. ما زوال استبداد دينی را جشن خواهيم گرفت. جامعه ای اخلاقی و حکومتی فرادينی طالع تابناک مردم سبز ماست.

ما آزادی را ارج خواهيم نهاد و قدر خواهيم دانست، همان آزادی که شما به آن ظلم کرديد و قدرش را ندانستيد و اکنون مظلمه اش را می بريد. فاشيسم مشربان به شما فروختند که آزادی يعنی بوالهوسی و اباحی گری و لاابالی روشی. و ندانستيد که شفای امراض مهلک نظام شما در اين خجسته آزادی است. بی جهت بدنبال مفسدان اقتصادی می گرديد (که در آن هم عزمی و جديتی نيست). اگر مطبوعات را آزاد می گذاشتيد، فسادها را رو می کردند و مفسدان جرات فساد نمی کردند. می گذاشتيد نقد شما را بگويند تا شما هم به ورطه استبداد رای و نخوت شوکت و فساد قدرت در نمی افتاديد. می گذاشتيد سخن راستين مردم را با شما در ميان بگذارند تا مستی بی خبری از سرتان بپرد. آنها مدارس ميهن اند، نه «پايگاه دشمن.» و چه باک که درهای مدارس باز باشد و شما هم در آن شاگردی کنيد.

ما ديانت را هم ارج خواهيم نهاد، همانکه شما آن را بازيچه مصالح قدرت خواستيد و بنام آن درس غلامی و غمناکی به مردم داديد و ندانستيد که شادی و آزادی با ايمان راستين همپيمانند و اجبار فقيهانه، حريت مومنانه را می ستاند و قدرت شريعت مدار هم قدرت و هم شريعت را فاسد می سازد. حکومت بر مردمی شاد و آزاد و آگاه و چالاک افتخار دارد نه رعيتی دربند و غمناک.

***

با خود می گويم برای که اينها را می نويسم؟ برای نظامی که بخت از او برگشته و آب از سرش گذشته و تشنه در سراب مانده و خيمه بر خراب زده و چشم نجابتش بسته و ستون صلابتش شکسته و از چشم خواص و عوام افتاده و طشت رسوائيش از بام افتاده است؟ و آنگاه به ياد می آورم کلام خالق سبحان را در ذکر حکيم که:

و اذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلکم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الی ربکم و لعلهم يتقون (آنان پرسيدند چرا کسانی را موعظه می کنيد که خدا قطعا هلاک و عذابشان خواهد کرد، موعظه گران گفتند عذری است تا خدا ما را به گناه آنان نگيرد، شايد هم پند ما در آنان درگيرد – سوره اعراف ۱۶۴)

بارخدايا تو گواه باش، من که عمری درد دين داشته ام و درس دين داده ام. از بيداد اين نظام استبداد آئين برائت می جويم و اگر روزی به سهو و خطا اعانتی به ظالمان کرده ام از تو پوزش و آمرزش می طلبم.

ای خدای خرد و فضيلت! به صدق سينه مردان راستگو و به آب ديده پيران پارسا دعای ما را هم با دعای سحرخيزان و روزه داران و عابدان و صالحان همراه کن و شکوه دردمندانه ما را بشنو و بر سينه های بريان و چشم های گريان ستمديدگان رحمت آور و بيش از اين خلقی را پريشان و خروشان مپسند. دوستان خود را به دست دشمنان مسپار و خرد و فضيلت را از اسارت اين نامردمان به در آر. باد را بگو تا خيمه استبداد را بر کند و آتش را بگو تا ريشه بيداد را بسوزاند. آب را بگو تا فرعون ها را غرق کند و خاک را بگو تا قارون ها را در خود کشد. ابرها وباران ها را بگو تا رحمت و عدالت و شادی و شفقت بر اين قوم مظلوم محروم ببارند و خارزار رذيلت ظالمان را به گلزار فضيلت عادلان بدل کنند.

آب و دريا ای خداوند آن توست
باد و آتش جمله در فرمان توست

گر تو خواهی آتش آب خوش شود
ور نخواهی آب هم آتش شود

تو بزن يا ربنا آب طهور
تا شود اين نار عالم جمله نور

رمضان مبارک ۱۴۳۰ قمری
شهريور ۱۳۸۸ شمسی
عبدالکريم سروش

news.gooya.com


این صفحه را به شبکه‌های جهانی‌ ارسال کنید:

Bookmark and Share

Balatarin


نوشتهٔ دکتر سروش در وصف آیت الله منتظری

متن نامه‌ی هشدارآمیز خواهر شهیدان مهدی و حمید باکری

آیت‌الله امامی کاشانی: نور ولایت فقیه کم‌سو شده و نمی‌تواند مشکلات کشور را حل کند

نامه سرگشاده یک دختر دانشجو به خامنه‌ای

آقای خامنه ای! مردم شما را نمی خواهند!

متن کامل نامه محسن سازگار به خامنه ای

312 پاسخ

 1. علامه طباطبايي فرمودند: حسن زاده راكسي نشناخت جز امام زمان(عج)
  وعلامه حسن زاده فرمودند:
  اگر امثال بنده شبانه روز تسبيح به دست بگيريم وفقط خدا راشكر كنيم كه خدا چنين رهبري رابه ما داده
  والله معتقدم از عهده شكر اين نعمت برنمي آييم، رهبر عزيز ما تلالوء معصوم(ع)است….

  • ما مردم ایران از کارهای دولتمان ناراحتیم اما خودمون هم مقصریم هر ملتی سرنوشتشو خودش رقم میزنه و من از اینکه میبینم اسلام در نگاه دیگر ملتها دینی است که پیروان آن تروریسم هستند و ایرانیان هم تروریسم و بخصوص این وسط به شیعه بسیار ظلم شده بسیار ناراحتم

 2. این چرت و پرت ها را برای چی سر هم کردی در حکومت خیالی ات چه سمتی را برای خود دست و پا کردی واقعا وحشیانی که توی خیابان ریختند و مردم را قلع و قمع می کردند را ندیدی یا خودت را به …. زدی
  چشمها را باید شست جور دیگر باید دید

 3. درود بر دکتر عبدالکریم سروش.

 4. خدایا به حق پنج تن خامنه ای و دار دسته اش را نابود بگردان

 5. خدایا، قرآنت را شنیدم و نفهمیدم قفل زدن بر دل انسانها یعنی چه! اکنون تفسیر زنده ی قرآن را نشانم دادی. از تو متشکرم! اینان ظلم آشکار را می بینند و حمایتش می کنند. به جای اینکه محکومش کنند. خداوندا این سربازان ولایت تا چه حد می توانند گمراه باشند؟ خدایا !!!!!!
  درود بر انسان آزاده و حق طلب و ازخود گذشته ای چون سروش که به ما یکتاپرستی آموخت، دین محمد را برای ما زنده نگه داشت تا امسال این زاهدان ظاهر پرست آبرویش را نبرند. خدایا، این بت پرستان حامی ولایت را به راه راست هدایت کن!

 6. رزمنده و پاسدار انقلاب و ارزشهای اسلامی

  نامه جمعی ار رزمندگان را می خواستم بر لعتراض به حذف نام رزمندگان از کلمه ایثارگر در قانون برایتان بفرستم چون اطلاعات زیادی از کامپیوتر ندارم لذا ترجیح دادم بئینوسیله خدمتتان ارسال کنم امیدوارم انرا در صفحه اصلی خود درج نمائید .بعلت رعایت مسائل امنیتی از ذکر نام معذوریم
  بسم الله الرحمن الرحیم
  کسانیکه ایمان اوردند و هجرت نمودند و جهاد کردند در راه خدابه اموال خود و نفس خود (جانهای ) نزدخداوند جایگاه رفیعی دارند
  واز رستگارانند
  این نامه درد دهها هزار رزمنده دفاع مقدس است که به نیت دفاع از دین کشورشان سالها در جبهه های نبرد حق بر علیه باطل جنکید ند و پس از جنگ بدون هیچ چشمداشتی بر سر زندگی خود باز گشته در حالیکه دچار انواع و
  اقسام بیماری ناشی از جنگ بودند انان رفتن به بنیاد را برای خود بد می دانستند و فکر می کردند که اجر و ثواب
  جهادشان با اینگونه اعمال ضایع میشود . البته بودند کسانیکه رنک جبهه را ندیدند و نزدیکترین محل استقرارشان تا خط مقدم بیش از 100کیلومتر بود امروز افتخار جانبازی 50درصدی را بدوش می گشند و جانیازان واقعی که بدلایل فوق چون جوان بودند و بدن تحمل بیماری میکرد از دارایی خود هزینه نمودند و امروزه بنیاد بهزار دلیل با درصدهای 15 تا 20 درصد جواب اخلاصشان را داده
  یکی از مظلومترین اقشار ایثارگران رزمندکانی هستند که بعضا مدت 30 تا 40 ماه بدون احتساب خدمت سربازی که اگر انرا نیز لحاظ کنیم مدت حضورشان درجبهه نه پشت جبهه به 54 ماه تا 64 ماه میرسد البته پرونده های گمشده بماند
  متاسفانه مجلس باصلاح اصولگرا (بخوانید دست چین شده ) در اقدامی عجیب نام رزمندگان را که امام امت بیش از همه بر روی حمایت از انان اصرار داشت را از جمع ایثارگران حذف نمود . تاسف ما از این نیست که چرا عده ای مامور به وظیفه اشان عمل نمودند زیرا انان مامورینی هستند که میباید طبق دستور لوایح و طراحهایی را تصویب رسانده یا رد می نمایند و تصمیم در این خصوص از بیرون از مجلس گرفته میشود . وکلمه اقای احمدی نژاد در رابطه با اینکه امروز مجلس در راس امور نیست را در این خصوص ارزیابی میکنم
  همه ناراحتی و اندوه من این است که چرا هویتمان را از ما گرفتید نمی خواهم بخدا مسئله را سیاسی کنم ایا دلیل این قضیه حمایت اکثر قریب به اتفاق رزمندگان و ایثارگران از همرزم زمان جنک خود اقاسید میر حسین موسوی نبود . تا جایی که انان از نام بسیجی امام خمینی و بسیجی امام خامنه ای استفاده می نمایند
  لذا چون هیچ جایی به غیر خدا را نسبت به شکایت اینان و و اشکور الیک یا الله . شما را بعنوان کسی که حرف ما را بکوش مردم برساند را نداریم
  لذا این مکتوب را جهت ثبت در تاریخ و برخورد کودتاگران با هر گونه فضای زمان امام و یاران امام است را خدمتتان ارسال میداریم امیدواریم شما ما را نا امید نکنید

  جمعی از رزمندگان پر سابقه دفاع مقدس

  قانون تصویب شده
  و تسهيلات و امتيازات ايثارگران (پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان) اقداماتي را انجام دهد.

 7. ایرانی مسلمان
  اعتقاد به اخرت انسان را مسئول بار میاورد . کسی که تبری از ظلم نکند یا معتقد نیست یا اشتباه می کند . شما اگر مقداری به قران مراجعه کنید می بینید که حتی رسول الله مسئول هدایت انسان نبود . خداوند فقط خود و قران را عامل هدایت دانسته و قران خود را امام معرفی نموده جایی که رسول الله قدرت هدایت بشر را به تعبیر قران ندارد . دیگر بحث دیگران وجاهت ندارد تا چه رسد به نایب انان خداوند هیچکس را غیر از خود صاحب حکم ندانسته مگر صالحین را انهم به انتخاب مردم شما اولی امر را در تفاسیر بخوانید . همان حاکم جکومت اسلامی است که با ارا مردم در حال حاضر یا شورا در اوایل اسلام انتخاب شده لطفا جهت تائید کلام حقیر ایات قران را اگر بدان اعتقاد دارید را ملاحظه فرمائید
  قصص56اسرا9بقره272روم53شوری52مائده15 و16سبا50
  یا هادی اهدناالصراط المستقیم

 8. جناب اقای شروش ایا شما نمی دانید جواب منطق در اسلام ولایتی تهمت و فحش بد دهنی است از این بابت از شما غذر می خواهم.
  در فرقه تشیع جعفری بابی است در خصوص مخلفین با خود نه دین شما مجازید برای اینکه کلام مخالفتان در دیگران اثر نکند به او انواع و اقسام تهمت از یهود و نصار تا زانی و زانیه بزنید او را بد نام کنید البته به قصد غربت الی الله و به نام تبری از کفر و فردای قیامت هم ثواب 313 شهید را استغفرالله خدا برایتان ثبت می کند جدایی که سامری نه گوساله دست ساز خود را بلکه خود را اله می نامد و فتوا می دهد که امروزه اطاعت از من اطاعت از خداست . از طرفداران او چه توقع ای داری جایی که کوچکترین انتقاد به طاغوت شکنجه و طناب دار و اخر الامر به فتوای کریه ترین انسان زمان تمساح ادمخوار تجاوز به دختران باکره و پسران میباشد و برای این عمل کثیف که خدا مجازات مرگ در دنیا و اتش الی ابد در قیامت را قرار داده ثواب بی نهایت قرار داده توقع چه کلماتی از مزدوران چیره خوار و یا بد فهمان دارید
  شما ودیگر بزرگان چون گدیور و نبوی و موسوی و گنجی و باقی و سیدنا موسوی وجدان بیدار جامعه هستید و انان از شما احساس خطر می کنند وگرنه چند جوان را ترساندن با انواع و اقسام سلاح که مشکلی نیست
  هرچند این محتضر دم مرگ اخرین جان خود را می کند و بزودی احکام نورانی قران بافهم الهی انسانی در قالب قوانین
  اجتماعی بر جامعه ما حاکم خواهد شد البته با ضربه ای که این دنیا طلبان بی دین به قران و اسلام زدند کار شما بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود
  خدایا به تو پناه می برم از شر خناسان حیوان صفت که غیر از تو پناهگاهی نیست .
  رزمنده و پاسدار انقلاب و ارزشهای اسلامی

 9. باسام/مرگ/برشماعبداللعین سروش اولابایدبهت بگم خیلی گنده ترازدهنت حرف زدی دومافکرکردی بازیدت داری حرف میزنی که تریپ احساسی وعاشقانه ورمانتیک توادبیاتت گرفتی؟سوماتوهنوزاینقدرحالیت نیست که این نامه توجمع بعضی دخترای دانشگاه نیست که ازجملاتت وابرن وبگن رمانتیک حرف میزنه…رابعادیدی بااین ادعات اینقدرخنگ ونفهمی که بایه موج سبزکه 80درصدشون طفلی هاگول خوردن وبعدشم فهممیدن وبرگشتن توهم جوگیرشدی ویه همچین گ…خوردی وتحلیل کردی کارنظام تمومه…کورخوندی خامسازر زدی که بفکرحکومت فرادینی هستین یعنی دین وقرآن هیچه وناکارآمد/ای مرتدیهودی شده/اونوقت لابلای حرفهای نجست به قرآن وروایات استنادکرده وسعی داری خودکثیفت رومسلمان بلکه حامی دین وقرآن ومردم معرفی کنی فکرنمیکنی که وقتش رسیده که نقاب ریشت روبرداری وریشه گندیده ونحس وبدبوت رو روکنی پس معلومه که ازدین استفاده ابزاریشومیخوایین اینم ماهیت کثیف تووهمفکرات…سادسابیچاره /بخت برگشته هرچندکه هرگزبخت بهت رونکرده /مردم ایران به اشاره این رهبرجان میدن وضمنااگربازبودن فضای سیاسی ایران ورافت وحمت همین رهبروحکومت نبودیقیناتووحدود50نفرمثل تورومثل سگ میکشتن افسوس…بازم بگوحکومت ظالم وقاتله//سادسابیشترازاین دیدم ارزش بحث ونوشتن نداری که برات بنویسم پس گورت گم…

 10. سلام
  سلام بر مسلمان آزاده اي چون سروش
  ولعنت و نفرين براوباش بني اميه (چماق بدستان ولايت فقيه )

 11. … بر سر سروش

 12. مرگ بر استبداد دینی و آخوندی

 13. با سلام به جناب دکتر سروش

  واقعا عالی بود
  واقعیت گفته شد

 14. مرگ برتو سروش خائن
  انشا الله خدا ریشه تو و امثالی چون خاتمی و موسوی و کروبی و حقیقت جو و سازگارا را از سر ملت ایران بکنه

 15. آقای سروش از این به بعد شما رو باید در زباله دان تاریخ سیاست جستجو کرد

 16. اخه شما ها چرا فکر میکنی راه خامنه ای همون راه انقلاب برید از جانبازان از انقلابیون بپرسید
  تمام اساتید دانشگاه طرف موسوی هستند
  تمام دکترها و تحصیل کرده ها با موسوی هستند
  مردم بعد از انتخابات مگه چی گفتند که تو خیابان ها خونریزی راه انداختند
  گفتم دوباره ارا خونده بشه
  و قابل توجه دوستان
  من 27 سالمه وقتی اقای خامنه ای رهبر شد من حق رای نداشتم پس دلیلی نداره به کسی که من انتخابش نکردم به چشم یه رهبر نگاه کنم
  واقع بین باشید کجای دنیا یکی میشه رهبر تا اخرعمر
  این اقا که پیغمبر نیست گناه نکنه
  یهو امدیم و گناه کرد تکلیف چی
  بعدشم ما تو ایران دو دسته طرفدار خامنه ای داریم
  یکیشون از صبح تا شب میگن اقا اقا
  لباس بسیجی موپوشند و تو همه کارها هستند و تو خیابان با مردم مبارزه میکنند موتورشون میسوزه خانوادشون تهدید میشه اخرس سر ماه حتی پول اجاره خونه را هم ندارند چون از این اقا اقا گفتن ها چیزی به دست نمیاورند
  گروه دوم هیچ وقت اقا اقا نمیکنند چون اصلا تو ایران نیستند با پول نفت دارند حال میکنند
  یکم به خودتون بیایید انقدر گفتید اقا قیمت گوشت ارزون شد یا مرغ یا برنج
  بالاخره یه ایرادی تو کرا این ها هست که کل دنیا با ما دشمن شدند دیگه
  مگه میشه 180 کشور بد باشند یک کشور خوب باشه
  یکم تحقیق و برسی بد نیست به خدا
  این را اطمینان داشته باشید اگر یه روزی توی این مملکت جنگ بشه مثلا امریکا حمله کنی همین اقای خامنه ای و دختر و پسرش از همه زود تر فرار میکنند
  این در حالی هست که امام هیچ وقت فرار نکرد و تا اخرین لحظه با مردمش بود
  این اقا حرفش حرف امامه عملش از شاه هم بدتره
  روز عاشورا زمان انقلاب شاه دستور داد کسی را کاری نداشته باشید عاشورای سال پیش تهران در خون بود این اقای خامنه ای حتی حرمت امام حسینم نگه نداشت

 17. اي مسلمانان با يزيديان همنشين نباشيد هركس كه از سيدمان آقاي خامنه اي دوري جويد همانند دوري جستن از حضرت بقية الله (عج)است چون ولايت ملت ايران از طرف حضرت بقية الله (عج) انجام ميگيرد
  ظهور نزديك است
  آخر الزمان است
  از مردان و زنان آخرالزماني نباشيم
  مواظب فتنه هاي آخر الزمان باشيم
  از دجال بزرگ اسراييل دوري جوييم
  پيرو رهبري عزيز انقلاب باشيم
  اگر رهبر عزيزمان حكمي دهد نه تنها مردم ايران ، بلكه مردم جهان گوش به فرمان رهبري هستند وآمريكا و دولت هاي وابسته به آمريكا و اسراييل از اين موضوع سخت در هراسند به همين خاطر سعي در عوام فريبي مردم هستند ولي توسط عنايت خداوند متعال حيله هاي خودشان به خودشان برميگردد و باعث بهتر شناخته شدن رهبري عزيز انقلاب مي شود مانند آنروزي كه مامون (لعنت الله عليه ) از امام رضا (ع) سخت در هراس بود و هزاران حيله فريب به كار برد ولي نتوانست كار ي را از پيش ببرد پس آنحضرت را به شهادت رساند پس ما نگذاريم و نخواهيم گذاشت كه آمريكا مثل مامون (لعنت الله عليه )رهبري عزيز را به شهادت برسانند
  برويد قرآن كريم را بخوانيد ، برويد در قرآن مجيد سوره ي يوسف(ع) رابخوانيد كه در مورد حضرت بقية الله (عج ) است و در مورد آخر الزمان است رهبري همچون بنيامين (ع) است كه برادان او به ايشان ظلم و ستم مي كنند
  من از خودم وشما مي خواهم كه كوركورانه به اين قضيه فكر و صحبت نكنيم (همانا كه حضرت علي (ع) ميفرمايند جاهل اول حرف ميزند وبعد در مورد حرف زده ي خود فكر ميكند ولي عاقل اول فكر ميكند بعد اگر صلاح ديد حرف ميزند) اين يك قضيه اي نيست ساده از كنار آن گذشت وقتي كه اوباما در جايزه ي صلح نوبل به ايشان 15 دقيقه وقت ميدهند تا درباره كارهاي خود حرف بزند او چنين كاري را نمي كند بلكه همه را در مورد ايران حرف ميزند
  حضرت بقية الله ميفرمايند ما از دخانيات كه فوضولات زندگي اند استفاده نمي كنيم بلكه آنرا حرام ميشماريم
  هركس كه دخانيات و هر گونه مواد مخدر و قرص هاي روان گردان خريد و فروش ميكند وهر كس كه از اين فوضولات استفاده كند حكم آن حكم محاربه با حضرت بقية الله است.
  وبنده از همه ملت ايران احمدي نژاد و موسوي و كروبي ميخواهم كه بجاي دعوا با يكديگر كه حيله هاي دشمن است وباعث پسرفت ما ملت ايران ي شود با مواد مخدر و معتادان برخورد جدي نمايند و بجاي خرج پوسترهاي انتخاباتي كه داشتند براي خودشان آن پوستر ها را در مورد عواقب سوء مواد مخدر ودخانيات داشتند تا ما ايراني بدون معتاد داشته باشيم اين حركتي است فرهنگي گامي مثبت در حركت به سوي ايراني الگو پذير كه همه جوامع دنيا از ما الگو بپذيرند نه ما از ديگر جوامع و ما الگوي نمونه باشيم
  و در آخر ما بايد با يكديگر اتحاد اتحاد اتحاد داشته باشيم مشت بزرگي بر دهن استكبار و جنگ نرم وسخت آن بزنيم ان شاءالله
  من نه بسيجي هستم نه در كارهاي دولتي كار ميكنم ونه
  طرفدار دولت هستم ونه از كسي پول گرفته تا حمايتش كنم يك بنده ي كوچك خدا هستم كه ميخواهم به بندگان خدا كمكي كوچك بنمايم

 18. درود بر دکتر سروش عزيز
  خدا را به حق چهارده معصوم قسم مى دهم که شر شما طرفداران خامنه اى و اون رهبرتون را از سر ملت به بهترين نحو کم کنه

 19. آقای سروش دمت گرم ، انشاا… با عمروعاص و برو بچشون محشور بشی !!!!!!!!!!!

 20. حق و باطل در هم امیخته
  حق با کیه؟
  توکل به خدا

 21. خوب حرف می زنین! اما کاش کمی هم عمل می کردین! کجاست عمل به این همه شعار؟
  دو صد گفته چو نیم کردار نیست!

 22. خیلی خوبه باز هم بگو

 23. سروچ بي چاره ملت تحويلتون نميگيرند ميسوزيد نه

 24. این نامه در این چند ماه فوق العاده تآثیر گذار بوده &این همه واکنش تند در فضای اینترنتی گویای تآثیر فوق العاده موضع گیری دکتر سروش است &جالب این جااست که تمامی سایت هایی که این نامه را همچنان نمایش می دهند قیلتر شده است و از آنجایی که اکثر طرفداران حکومت وارد این سایت ها نمی شوند پس این همه اعتراض به این نامه احتمالا توسط خود حکومت سازمان دهی شده که خود این مطلب گویای جایگاه بالای دکتر سروش در بین روشنفکران دینی واقعی است والبته این موضع گیری واقعا به کام حکومت تلخ آمده است

 25. با سلام به دکتر سروش عزیز جناب دکتر افراد که ذهنشان از کودکی با مذخرفات و دروغها و خرافات و خمینی و آقا آقا و عکس توی ماه و شفای بیماران با خاک مزار خمینی و امام رضا و تعظیم شعائر مذهبی و سینه و زنجیر وچاقو زنی روز عاشوراو…… پر شده وتنها منابع مطالعه قابل دسترس دروغهای رژیم دیکتاتور و فاسد جمهوری اسلامی ایران(چه اسلامی!به نامش دزدی میکنند و میکشند و میزنند وتجاوز میکنندو در حالی که از ترس فهم مردم خودشان را خیس کردنند، پشت اسلام وقرآن وخمینی و… خود را نهان میکنندو با قیاس نابجا وسفسطه ی جنایتشان باگفته های اسلام خود را مصون از اتهام میکنند، براستی که دشمن اسلامند، «مذهب مقابل مذهب»)بوده وهست به این سادگی روشن نمیشن واین افراد بی خرد همان به که در مقابل سکولارها باشند که با وجودشان در طرف روشن فکران باعث بی خرد جلوه دادن روشن فکران میشوند و بگذارید در جهل مرکب ابد و دهر بمانند و بمیرند

 26. اقای سروش دیدیدکه اقای کروبی که رای شما به او بود پس از 7 ماه به رای قانونی داماد دروغین اعتراف کرد.

 27. http://www.mersad20.com
  سلام جناب سروش شما فراموش کرده اید حکومت طاغوت دوهزار و پانصد ساله را در ایران چه عاید ایرانیان شد به جز کاپیتالاسیون جناب سروش اگر شما شرف سگ امریکایی بر ایرانی را می پسندی خدا این را نمی پسندد . شما چگونه منطقی دارید که دست بوسی دشمنان اسلام را بر ولایت دوستان خدا ترجیح می دهید روز باید انسانها پاسخگوی اعمال خود باشند

  • لعنت بر شاه که کاپیتالاسیون را به ایرا تحمیل کرد و لعنت برکسانی که یاران و مبارزین خمینی کبیر را با را در زندان انداخته و خانه نشین کردند انوقت امریکا بر ایران اقایی می کرد امروز و نزوئلا نیگارگوئه شیخ حسن نصرالله و انسانهای بیسوادی که برای ماندن بر قدرت از هیچ جنایتی کوتاهی نمی کنند

 28. اگه میشه آقای مخملباف
  آدرس وبلاگ یا آی دی خودت رو وااسم بفرست . ممنون میشم

 29. دکتر سروش و آقای مخملباف خیلی از شما مچکریم بخاطر حمایتهایی که از ما سبزها کردید ، ما خیلی شما رو دوست داریم .

 30. آقای سروش

  تودیگه چرا ؟ توکه از ما بودی چرا؟

 31. آقای مخملباف

  اگر دراین مملکت انقلاب نشده بود؛ شما الان کجا بودی ؟ با امکانات حوزه کارگردان شدی …… حالا همه چیز یادت رفته …… من نمیدانم به چه قیمتی پس ز انتخابات این کارها کردی …. امیدوارم که خود را به قیمت فروخته باشی…….؟؟
  شما خیلی کوچکتراز آنی که چنین نامه ای برای رهبر انقلاب بنویسی ……..
  باشد تا روز موعود که زیاد هم دیرنیست……

 32. اغای مخلباف با یک نگاه به عکس های خود وزن بچهایت در پیش و پس ازانقلاب اسلامی خودت میفهمی که چقد ر غیرت داری خوب نون انگلیسها امریکاییها باتوسازگاری دارد وخوب شیوه دروغ پراکندهای انها در تو تاثیر داشته من یک کارگردان زن هستم وچندین با بارهبر انقلاب ملاقات داشتم وبا محافظان رهبر هم صحبت کرده ام وشیوه شماو مراکز جاسوسی رامی شناسم / یک راست در کنارده یا صد دروغ است/ ملت ما دیگر این شیوه را خوب میشناسد دفعه اخرت باشد به رهبر ویا روحانیت توهین کنی وگرنه حزب الله دستور قتلت را به علت ارتداد صادر خواهد کرد کسانی که رور عاشورا دکه چای یا شربت امام حسین علیه السلام را اتش زدند به زودی نتیجه اعمال خود را خواهند دید و اینها یزید زمانند وتوهم بیشتر ازاین زر زر نکن که از طرف خودم وجامعه زنان هنرمند دستور قتل بخاطر ارتدادت را میدهم بی بته نون به نرخ روزخور……….

 33. ارازلواوباش این چرتوپرتهارامسکن خود قراردادند

 34. به امید ایرانی آرام و بدور از هر گونه جنگ داخلی
  و آرامشی برای مردم . بصیرتی برای نخبگان و صبری برای کفن پوشان و خرد تصمیم گیری درست برای مسئولین
  و دوری هر گونه آفت از نهضت حسینی.
  مهم نیست که سبز یا قرمز.

 35. به اميد ايراني كاملا سسسسسسبز

 36. به اميد ايراني سبز

 37. آقای دکتر من از دوستداران شما هستم باور بفرمایید انتخابات اینجوری که شما فکر مکنید نیست من برای رای دادن به علت شلوغ بودن به روستا های اطراف شیراز رفتم در آنجا همه تقریبا با احمدی نژاد بودند!!!!!!!!
  دوباره به دامان مردم بر گردید تا از سخنان شما استفاده کنیم
  و اما تجاوزها
  در زندانها آقای دکتر پیش از این نیز از این جور وقایع اتفاق می افتاد و می افتد دلیلش هم روشن است چرا که کسانی که میبایستاعدام شوند واز نظر فقه اسلامی حق ادامه زندگی نداشتند به علت حقوق بشر از آنها گذشتند این گونه افراد در زندانها هر کاری میکنند……

  • پس اگه مادر و خواهر خودت هم بودن اینجوری قضاوت می کردی. آفرین به غیرت و مردانگی شما. اینجوری که تو حرف می زنی اعتقاد داری که احمقی نژاد بیشتر رای آورده درسته؟ واقعا متاسفم برای کسانی که توی این جامعه زندگی می کنن و چشمشون رو به روی حقایق بستن. ما ایرانی ها کی می خوایم از خواب غفلت 2500 ساله بیدار شیم و برگردیم به فطرت اولیه خودیم که همون کورش کبیر هست؟

 38. ممنونم ازدکتر سروش که بانثری زیباحق مطلب را ادا کردند هرجایی هستید حق نگهدارتان

 39. درود بر دکتر سروش و همه مردمی که به فکر وطنشون هستن نه ادمهایی که به عشق کیک و ساندیس میان بیرون شعار میدن یا ادمهایی که به خاطر سیصد تومن پول بیشتر با باتوم به جون مردم افتادن البته کلمه ادم ز یادیه اینا یه مشت دزد و وطن فروش هستن که دم از از اسلام میزنن و ادم میکشن وبه دیکتاتور بودنشون افتخار میکنن به زودی مثل شاه پرتتون میکنیم بیرون به امید ازادی

 40. درسته درود بر رهبر ایران که پسرش دزد بزرگه
  درود بر رهبر ایران که اقا مجتبش با فروش هر ایرانسل یه دلار میره توحساب بانکیش
  درود بر رهبر که دختر خانمش هدا خانم روز تولدش 100 میلیون دلار کادو میگیره
  درود بر رهبر که همهاخ های سعد اباد رو به نام خودش کرده
  درود بر رهبر که پسرش قاتله
  و باز درود چون بزرگترین دیکتاتور جهانه

  گرگ ها خوب بدانند در کشور غریب که مجتبی دزدی کرد هدا خانم هست هنوز
  گرچه خامنه ایی بار سفر بر بسته ولی اقا میثم کل واردات بنزی در انحصارش هست هنوز
  و چون داداش خجسته خانم ( زن رهبر) کل صدا سیما دستشه ولی نامردی چون مجتبی خامنه ایی هست هنوز تا پول نفت این مردم رو بخوره

  و باز هم درور بر اقای خون خوار درود بر پسر اقا که مال همه یتیم ها و مردم این کشور رو خورده
  درد بر میثم اقا که کل واردات سونی در انحصارشه
  درد بر هدا خانم دختر اقا که شب تولدش 100 میلیون دلار کادو گرفته
  و باز هم درود بر مجتبی پسر اقا که سال 73 قتل های زنجیره ایی رو امضا کرد
  و اخر هم درود بر خود اقا که یه اسبش که ذولجنان نام داره 7 میلیون دلار قیمتشه ولی بچه های این کشور شب گرسنه میخوابن
  درود بر اقا که نفت گاز مال باباشه
  ظلم پا بر جا نمیمونه

 41. آقای سروش به خودت بیا و به این جمعیت میلیونی نگاه کن

 42. هر چند بیچاره هااز کل گنده های منافق وضدانقلاب اون ور آبی و منافقتون معلومه که بباید تابعینی چون شما داشته باشند!کاش فقط یک لحظه بهیاد میوردید که روز قیامت باید جواب بدید به خدا….

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: